Tyxo.bg counter
неделя , 24 октомври 2021

70 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЛАСУВА МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ

 

По време на последната си редовна сесия в Общинския съвет  бяха разгледани и гласувани над 70 предложения. На второ четене бяха приети промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Съветниците одобриха предложението на кмета Живко Тодоров за освобождаване от такса за битови отпадъци на собствениците на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. Дадено беше съгласие ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация, от 1 март за срок от 10 месеца, да заплащат 30 на сто от пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

По време на 20-тото редовно заседание бяха приети бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. Общинските съветници подкрепиха точката за избиране на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества, както и отчетът за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

Н

Leave a Reply