Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ТУ ГАБРОВО – ВОДЕЩО АКАДЕМИЧНО СРЕДИЩЕ В IT СЕКТОРА

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет Габрово, пред Наблюдател

ТУ-Габрово „подаде“ заявката да се превърне във водещо академично средище в IT сферата.

Технически университет – Габрово е акредитирано държавно висше училище с 57 годишна история. Имаме сериозни традиции в инженерното образование, развивани през годините, така че обучението да отговоря на предизвикателствата на съвременното общество. Разполагаме с висококвалифициран академичен състав, мотивиран да работи с младите хора, и със съвременна материално-техническа база. Развиваме качествено обучение, което съответства на европейските изисквания, както и на тези на пазара на труда. Предлагаме обучение в 7 акредитирани професионални направления по 17 бакалавърски специалности, 26 магистърски специалности и по 26 докторски програми. Можем да се заявим като водещ университет в IT сектора, тъй като разполагаме с Технологичен парк с 18 научни лаборатории и уникално научно оборудване, което ни позволява да работим изключително тясно с бизнеса и да развиваме научно-приложни изследвания в различни области. ТУ-Габрово е включен като координатор в актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура за периода 2020 – 2027 г. Участваме като координатор в 2 и партньор в 4 научни инфраструктурни обекта. Подали сме документи за създаването на дигитален хъб и очакваме резултати. Всичко това ни помага да развиваме нови специалности и да интегрираме цялата научна експертиза на учените и наличната материална база в образователния процес.

Част от специалностите, разкрити през предходната академична година, като Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи и Промишлена и автомобилна електроника, имат сериозна основа още от създаването на Университета. От друга страна, се стремим да отговорим и на изискванията на бизнеса, както и на острата потребност от качествени инженерни кадри. Това ни мотивира да създаваме и нови специалности, като: Софтуерно и компютърно инженерство, Компютърен дизайн, Техническа безопасност, Комуникационни технологии и киберсигурност и Дигитална администрация. Ние непрекъснато следим тенденциите на пазара на труда и се опитваме да съчетаваме добрите традиции с нови решения.

Ще имат ли възможност Вашите студенти да се реализират и в България?

-В ТУ –Габрово винаги  правим проучвания на потребностите на работодателите и на тази основа интегрираме най-новите технологии в обучението на нашите студенти. Може да се каже, че всичко ново, което предприемаме в обучението, е по заявка на бизнеса. Не случайно, веднага след завършването си, нашите студенти се реализират като инженери. Тук искам да подчертая и значимостта на практическата подготовка, която студентите получават по време на следването си. Голяма част от заданията за дипломни работи и курсови проекти са предоставени от бизнеса. Тенденциите показват остър дефицит на инженерни кадри в България. Убеден съм, че всички условия са налице, за да може нашите студенти да се реализират успешно в България след като завършат своето образование. Това се отнася както за студентите, които се обучават по новите специалности, така и за тези, които се обучават по специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърни системи и технологии, Мехатроника, Компютърни технологии в машиностроенето, Индустриални топлинни и газови системи, Дизайн, техника и технологии в текстила, Технология на материалите и материалознание, Индустриален мениджмънт, Социални дейности и Стопанско управление.

Какво реши Съвета на ректорите в Стара Загора?

-Представен бе фокусът на образователното министерство през следващите месеци –  идентифициране на изследователските университети в България, какъвто ТУ  – Габрово, има амбициите да стане. С това е свързано и увеличаването на целевата държавната субсидия за научноизследователска и публикационна дейност, която да достигне до 10% от бюджета на висшите училища. Третият момент е изключително важен и за висшите училища, и за потребителите на кадри, защото трябва да се „картографира“ висшето образование в България и потребността за отделните региони.

Петко ГЕОРГИЕВ

 

Leave a Reply