Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА – 60 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТ С ТРАДИЦИИ ЗА СТУДЕНТИ С БЪДЕЩЕ

В ТУ – Варна са акредитирани три специалности за подготовка на висококвалифицирани специалисти в ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ и в ОНС „Доктор“ в професионално направление „Енергетика“.

Специалност „Електроенергетика“ подготвя квалифицирани електроинженери за оперативно-управленски, проектантски, изпълнителски и експлоатационни дейности в областта на производството, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическа енергия. Комбинацията от опит, знания и разбиране дават възможност на завършилите електроинженери по специалност „ЕЕ“ да се реализират във всички звена на електроенергийната система на Р.  България и чужбина.

Специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” подготвя квалифицирани електроинженери, които се реализират в индустрията, електроразпределителните дружества, корабостроителните и кораборемонтни предприятия; в електромонтажни и строителни фирми като технически ръководители; в контролните органи по здравословни условия на труд като инспектори; като специалисти по продажбите на електрическа енергия, общински експерти и др.

Специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране” подготвя квалифицирани енергийни инженери, които се реализират в контролните органи на държавата, на общините и във фирмите за строителен надзор; бюрата за проектиране и фирмите, извършващи ремонт и поддръжка; в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, като инженер по поддържка; във фирми за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и оценки за енергийни спестявания.

Магистърските курсове по трите направления осигуряват задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка. Създадени са условия за международна мобилност и сравнимост на придобитите знания и умения. Развиват се способности за адаптация в условията на социално-икономически и технологични промени.

Учебните планове са съгласувани с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за реализация в регулирана професия „Инженер в инвестиционното проектиране”. Магистрите успешно се реализират като проектанти по части „Електрическа“, „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“, „Енергийна ефективност“ и „Технологична“. Завършилите могат успешно да се реализират в професионални гимназии и университети, като преподаватели и специалисти в звена с научно-приложна дейност.

Генади СПАСОВ

Leave a Reply