Tyxo.bg counter
сряда , 6 юли 2022

НОВИ ИЗПИТВАНИЯ В МИНПРОЕКТ

КОМПАНИЯТА Е СРЕД 11-ТЕ НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ НА ЕС ЗА ОЦЕНКА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ

МИНПРОЕКТ ЕАД чрез Направление Научно – приложна дейност в село Драгичево е нотифициран орган за България с разрешение № 110-ОС/08.06.2016 г. за оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели (ВВГЦ) по изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ВВГЦ (ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г.). Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ВВГЦ въвежда изискванията на Директива 2014/28/ЕС от 26.02.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели . МИНПРОЕКТ ЕАД е нотифициран орган и за Европейския съюз, обявен е в Информационната система за нотифицираните органи на съюза с идентификационен номер 1877 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=153661&ntf_id=270439  и  е  един от 11-те оправомощени органи по директивите от Нов подход (NANDO – нотифицирани и назначени органи, прилагащи нов подход) в ЕС. Нотифицираният орган и Изпитвателната лаборатория към него разполагат с висококвалифициран персонал с дългогодишен опит, който е компетентен да извършва оценяване на съответствието по заявения обхват и изпитването на продуктите. Компанията  разполага със собствена единствената за страната изпитвателна лаборатория за пълни физико-химични и взривни изпитвания на ВВГЦ. В рамките на досега действащата си оторизация МИНПРОЕКТ  предоставя услуги за оценяване на съответствието на бризантни взривни вещества; детониращи шнурове и огнепроводни шнурове на производители от България, Турция, Украйна, Кипър и др.

През 2020 г., изпълнявайки плановете за разширяване обхвата и бъдещо развитие на нотифицирания орган, бяха закупени нови стендове за лабораторията. Те са изработени по поръчка на нотифицирания орган в Дунарит Русе и са уникални за България:

 • Стенд за изпитване по показателя „чувствителност към удар на неелектрически детонатори с падащ чук“;
 • Стенд за изпитване по показателя „чувствителност към удар на вълновод и повърхностни съединителни елементи“;
 • Стенд за изпитване по показателя „устойчивост към повреди от срязване на вълновод“;
 • Стенд за изпитване по показателя „механична якост на вълноводи, съединителни, притискащи и затварящи елементи“;
 • Стенд за определяне „устойчивостта на огъване на детонатори”;
 • Стенд за определяне „устойчивостта към дефекти от изпускане на детонатори и релета”;
 • Стенд за определяне „еквивалентната инициираща способност”;
 • Стенд за определяне „точността на закъснение”;
 • Стенд за определяне „разстоянието на проблясване на вълноводи“;
 • Стенд за определяне „устойчивостта към дефекти от изпускане“;
 • Стенд за изпитване на абразивно износване на ДШ и вълновод.

С въвеждането в употреба на тези стендове, Нотифицираният орган МИНПРОЕКТ ще има възможност да разшири  обхвата на нотификацията си   за оценяване на съответствието със следните нови типове продукти :

 • неелектрически детонатори;
 • вълноводи ;
 • повърхностни присъединителни елементи;
 • релета;
 • свързващи принадлежности.

Изпитвателната лаборатория към Нотифицирания орган МИНПРОЕКТ може да извършва изпитвания на новите продукти по показатели: термична устойчивост, чувствителност към удар, устойчивост на абразивно износване на водещи проводници и вълноводи, устойчивост срещу срязване на проводниците и вълновода, механична якост на водещи проводници, вълноводи, съединителни, притискащи и затварящи елементи, устойчивост на огъване на детонатори, устойчивост на повреда при падане на детонатори и релета, устойчивост на хидростатично налягане, еквивалентна инициираща способност, точност на закъснение, скорост на ударната вълна във вълновод, електрическа непроводимост на вълновод, прeдавателна способност на повърхностни присъединителни елементи, релета и свързващи принадлежности.

Иванка ПЕНЕВА

 

Leave a Reply