Tyxo.bg counter
четвъртък , 2 юли 2020

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ


Младите земеделски стопани ще имат възможност да кандидатстват с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони по подмярка Стартова помощ за млади земеделски производители от ноември 2017 г. до януари 2018 г. За пръв път по подмярката ще се кандидатства изцяло онлайн чрез системата ИСУН.

По подмярката могат да кандидатстват фермери, които са на възраст до 40 навършени години към датата на кандидатстване. Те могат да получат помощ от 25 хил. евро за стартиране на земеделски бизнес, като приоритет ще се дава на стопанства, работещи в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично земеделие. За целта в проектонаредбата по подмярката, са публикувани списъци с 61 вида плодове и зеленчуци и 19 вида животни, които ще получат предимство. По схемата ще се дава предимство и на онези проекти, които създават нови работни места. Икономическият размер на стопанството на кандидата измерен в стандартен производствен обем (СПО) трябва да е в границите от 8000 до 16000 евро. От началото на ноември се очаква да започне и прием на проектни предложения за инвестиции в земеделски стопанства по –  подмярка 4.1.2 Инвестиции в малки земеделски стопанства, също около 3 месеца. Кандидатите могат да са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да: са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3; са получили от земеделски дейности най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната финансова година; имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между 6 000 евро и 7 999 евро включително; са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава. Проектните предложения и по двете подмерки ще се изготвят напълно безплатно от експертите от Националната служба за съвети в земеделието. За повече информация се обръщайте към експертите от ТОО на НССЗ в град Стара Загора на тел. 042601903.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply