Tyxo.bg counter
неделя , 24 октомври 2021

НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ГОРИТЕ И ОТДЕЛНО МИНИСТЕРСТВО ИСКА АОГ

-С края на миналата година изтече срока  на Националната ни стратегия за развитие на горския сектор, съобщи председателят на Асоциация Общински гори (АОГ) инж. Тихомир Томанов. – Разработването и приемането на Национална стратегия за лова и опазване на дивеча е в дългосрочен застой. Същевременно според всички европейски и световни организации в сектора, горите и цялата верига за създаване на стойност, основана на горското стопанство, са от основно значение за по-нататъшното развитие на Зелената сделка и кръговата икономика на ЕС. Те осигуряват работни места, имат решаваща роля за смекчаване изменението на климата, предлагат ползи, свързани със здравето, опазват биологичното разнообразие и са перспектива  за планинските  и селските райони. Защитават най- ефективно земите от ерозия и опустиняване, каза още инж. Томанов.

Според него у нас съществуват недостатъци при устойчивото управление на частните гори, поради тяхната разпокъсаност.  Налице са незаконни сечи и незаконосъобразни практики в дърводобива,  сива икономика  и корупция в сектора. В резултат на неглижирането на горите от от страна на Управляващия орган на Програмата за развитие на селксите райони– МЗХГ, в продължение на два програмни периода изпълнението на горите мерки в прогармата е катастрофално ниско.

В съществуващия европейски и национален контекст АОГ се присъединява към предложенията на Европейска федерация на  горските общини /ФЕКОФ/, Европейската асоциация на държавните гори (EUSTAFOR) и Съюза на Европейските лесовъди за създаването на Нова горска стратегия на ЕС след 2021 година.

-Препоръчваме да бъде сформирана тематична работна група за изработване на Нова стратегия за горите и горския сектор, каза инж. Томанов. -Тя трябва да подчертае необходимостта в структурата на Министерския съвет горският сектор да присъства като самостоятелно ведомство. Стратегията трябва да създаде гаранции за прилагане на принципите за устойчиво и многофункционално управление на горските територии, да предвиди изработването на методика за оценка на нематериалните функции / ползи за обществото/ на горите. Без да се нарушават конституционните права на собствениците на гори да се създадат предпоставки за комасиране в границите на отделните горски териториални единици. Новата стратегия трябва да предвиди оптимални размери в проценти за площите на  защитените територии. За ограниченията на дейностите в горите, попадащи в защитените територии, да се създадат механизми за компенсиране на собствениците им, пропорционално по площ. Поради нарастващия интерес на обществото да се предвиди нарастващо присъствие на горския сектор в медиите. Стратегията трябва да въведе  и периодични планове за нейното изпълнение. Предвид  общонационалното значение на горите стратегията да се  утвърждава с решение на Министерския съвет.

Горка СРЕФАНОВА

Leave a Reply