Tyxo.bg counter
събота , 4 декември 2021

МАРИЦА – ИЗТОК – ХРИСТОМАТИЕН ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА СМЕТКА НА ЧУЖДИ

Наличието на национално отговорни политики в областта на електропроизводството на водещите икономики в ЕС е в основната на просперитета им, а последното се диктува от мащабното развитие на собствения суровинен сектор от енергоносители, без това да вреди на международните им ангажименти, свързани с екологичните изисквания, в т.ч. и задълженията към т.нар. Зелена сделка. Това заявява в доклада си  на Националната научна конференция на НTС по минно дело, геология и металургия инж. Иван Арсениев, бивш гл. проектант на Мини Марица – изток. – Тъкмо обратното у нас отношението към минно – енергийния комплекс Марица – изток през последните години е христоматиен пример за това как се пренебрегват национални интереси за сметка на чужди такива. Оттук и абсурдната дилема дали изгарянето на лигнитни въглища в комплекса да бъде прекратено през 2025 или най – късно до 2030 година.

Технологията на водене на минните работи в комплекса на настоящия етап се осъществява при т.нар. краткосрочна устойчивост на работните, неработните и насипищните бордове на рудниците. При приключване на минните дейности е необходимо те да бъдат приведени в състояние на дългосрочна устойчивост, за предотвратяване на свлачищни процеси (на площ около 12/8 km). Този процес е свързан с изземването на около 410 милиона m3 откривка след приключване на добива на въглища, в т.ч. 135 милиона m3 откривка – изоставане, натрупано през последните 10 години.

Във връзка с екологичните изисквания в Мини Марица – изток следва да се извърши още – тампониране на разкритите въглищни пластове в най – ниската част на рудничното поле, които са с приблизителна площ около 11 ÷ 12 km2 с цел неутрализиране на влиянието на сярата. Необходимо е и  засипване със свободно отсипани обеми откривка чрез наличните насипообразуватели на пространството от + 5 m над транспортно ниво на комплекса І откривен – І насипищен хоризонти на трите рудника. За реализирането на това мероприятие са необходими около 190 милиона m3 земни маси. Следва и засипване на отработеното пространство в района на иззетия целик от въглища до ниво кота 100 m с цел предотвратяване на бъдещи свлачищни процеси в района на извозните траншеи и създаване на условия за връщане на трасето на река Овчарица в географски координати, близки до естественото и първоначално състояние. Необходимият обем от земни маси е в порядъка на около 220 милиона m3. Основната цел на първите две мероприятия е изолирането на всички литоложки разновидности, съдържащи сяра, които биха генерирали образуването на сярна киселина при съприкосновение с водата, след наводняването на отработените пространствата под ниво кота 100 m.

От минно – технологична гледна точка цитираните по – горе дейности, предвид наличното оборудване в комплекса, ще бъдат реализирани за около 20 г.  Процесът следва да е подсигурен ресурсно и финансово, както при нормална експлоатация на находище, но без да бъдат получавани приходи от продажби. На този етап експертните изчисления относно стойността на разходите са както следва: общо експлоатационни разходи за периода – около 2 млрд. лв;  инвестиционни разходи – около 200 млн. лв. Общата стойност на финансовите средства, необходими за приключване на минните дейности в района на Марица – изток, се оценява в рамките на около 3 млрд. лв. при хипотезата за 10 % непредвидени разходи за период от около 20 години.

Или казано накратко: По отношение на електропроизводството – държавата няма нито техническа, нито финансова възможност да осигури заместваща електрогенерираща базова мощност от 3 200 MW през следващите години, въпреки тиражираните послания за промяна на горивната база на термичните централи в комплекс Марица – изток. По отношение на въгледобива – държавата няма и не може и да има техническа и финансова възможност да прекрати добива на лигнитни въглища през следващите няколко години. Аналогични са причините, поради които Германия, Полша, Чехия и др. планират процеса по спирането на въглищните електроцентрали, респективно и въгледобива, да бъде бавен, етапен и да приключи в периода между 2038 и 2060 година.

Н

Leave a Reply